BRN Player Stats

BRN Player Stats

PlayersMatchRunsWkts
Dylan Steyn172902
Ashish Matta91602
Ali Kashif121367
Somesekhar Banerjee8118
Naveed Ahmed2210116
Sureshkumar Nagaraj11991
Tripurai Kanhya Lal179111
Rahat Ali178023
Arun Kumar Vasudevan13785
Vikram Padigala8700
Muhammad Ansar1262
Hanish Kapoor (D)214
Raghvendra Singh13104
Avinash Vijayakumar (D)181
Jaipal Singh Rathore953
J Lakshmanasamy (D)251
Vishnu Revi34
Yug Warrier230
Sandeep Tiwari17217
Noor Khanday521
Sitaram Prabhukhot501
Hasitha Jayasinghe (D)200
Janaka Ihalage
Paaras Khari
Zahid Muhammad

Leave a Comment